• CSAiU

  ASYSTA HONOROWA - DO UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH, PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH I RELIGIJNYCH

  I. Definicja asysty honorowej:

  W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.


  II. Możliwe składy wojskowej asysty honorowej:

  a) kompania honorowa (pododdział honorowy) z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),
  b) poczet sztandarowy (flagowy), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).


  Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział:
  • Żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),
  • Żołnierze do składania wieńców i wiązanek,
  • Żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń.
  • Żołnierze do posługi liturgicznej.

  III. Kto udziela zgodę na udział asysty honorowej?
  1. O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych oraz uroczystościach poza granicami kraju decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW.
  2. O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.
  3. W przypadku pozostałych uroczystości, o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.
  4. Dowódca garnizonu ustala rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych.

  IV. Do kogo zwracać się o asystę honorową?

  W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym planie obchodów...” oraz w „Planie współpracy resortu obrony narodowej...”, ich organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.
  Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z Komendantem garnizonu.
  Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzić rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.


  V. Zasady organizowania uroczystości:

  1) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM
  Uroczystości o charakterze patriotycznym z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowane są z okazji rocznic historycznych wydarzeń lub innych mających szczególne znaczenie dla państwa i narodu. Uroczystości odbywają się zazwyczaj w miejscu upamiętniającym te wydarzenia. W trakcie uroczystości można organizować apele pamięci lub apele poległych, mogą być odsłaniane pomniki i tablice pamiątkowe, wręczane odznaki orderów i odznaczeń oraz inne wyróżnienia okolicznościowe. Organizatorem tych uroczystości mogą być władze i urzędy państwowe, władze administracyjne i samorządowe regionu, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie itp. Jeżeli pozwalają na to warunki, w uroczystości mogą wziąć udział piesze, konne i zmotoryzowane grupy rekonstrukcji historycznej, zorganizowane grupy członków organizacji pozarządowych oraz młodzież szkolna i akademicka. Podczas uroczystości mogą być organizowane przedsięwzięcia towarzyszące, np. koncerty, festyny, które powinny być realizowane przed rozpoczęciem lub po zakończeniu jej części oficjalnej.


  2) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM
  Święta państwowe, wojskowe oraz uroczystości patriotyczne mogą być poprzedzone Mszami Świętymi i Nabożeństwami odprawianymi w obiektach sakralnych lub polowymi Mszami Świętymi i Nabożeństwami polowymi organizowanymi poza obiektami sakralnymi. W uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym mogą brać udział żołnierze w składzie oficjalnej delegacji wojskowej oraz wojskowej asysty honorowej.
  Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym z udziałem wojskowej asysty honorowej mogą być organizowane (w porozumieniu z władzami administracyjnymi lub samorządowymi, przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych) w obiekcie sakralnym (np. Msza Święta połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej umieszczonej wewnątrz Świątyni) lub poza obiektem sakralnym (np. polowa Msza Święta połączona z odsłonięciem pomnika na rynku miasta).
  Uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym może składać się z dwóch części, organizowanych w różnych miejscach (np. część religijna – Msza Święta lub Nabożeństwo w obiekcie sakralnym, a część patriotyczna – poza obiektem sakralnym). W części religijnej uroczystości mogą wziąć udział wybrane elementy wojskowej asysty honorowej, np. poczet sztandarowy, trębacz, żołnierze do posługi liturgicznej, zgodnie z zasadami dotyczącymi organizowania uroczystości o charakterze religijnym. W części patriotycznej uroczystości organizowanej poza obiektem sakralnym może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa, która brała udział w jej części religijnej. Można również rozszerzyć jej skład o elementy dodatkowe np. kompanii honorową (pododdział honorowy), orkiestrę wojskową, posterunek honorowy, żołnierzy do składania wieńców i wiązanek. Wówczas dodatkowe elementy wojskowej asysty honorowej oczekują w miejscu przeprowadzenia części patriotycznej uroczystości, bądź mogą przemaszerować w to miejsce z uczestnikami części religijnej. W takim przypadku na 15 minut przed zakończeniem części religijnej kompania honorowa (pododdział honorowy) i orkiestra wojskowa (jeżeli nie brała udziału w religijnej części uroczystości) zajmują miejsce przed obiektem sakralnym. Organizując uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym poza obiektem sakralnym należy zapewnić właściwe warunki do jej przeprowadzenia.


  VI. Zasady kierowania wniosku o asystę honorową.
 • CSAiU

  ASYSTA HONOROWA - DO UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

  I. Możliwe składy wojskowej asysty honorowej:
  Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:
  • kompania honorowa (pododdział honorowy) z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),
  • poczet sztandarowy (flagowy), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni),
  • żołnierze do składania wieńców i wiązanek,
  • żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń,
  • orkiestra wojskowa, (trębacz, werblista),
  • żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy.

  II. Kto udziela zgodę na udział asysty honorowej?

  O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje Minister ON, a jej skład określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

  O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
  • Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
  • Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
  • Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
  • Żołnierzy w służbie czynnej;
  • Byłych żołnierzy zawodowych;
  • Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

  decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

  Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. O składzie asysty należy poinformować organizatora pogrzebu.

  Dowódca garnizonu ustala rodzaj umundurowania, w jakim występuje oficjalna delegacja wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczystości z zachowaniem obowiązujących przepisów ubiorczych.


  III. Zasady organizowania uroczystości pogrzebowych:

  Uroczystości pogrzebowe ze względu na rodzaj ceremoniału dzielą się na: bezwyznaniowe (świeckie) oraz wyznaniowe (np. katolicka, prawosławna, ewangelicka).
  W czasie Mszy żałobnej lub Nabożeństwa żałobnego wystawiany jest posterunek honorowy. Jeżeli Msza żałobna lub Nabożeństwo żałobne odbywa się w kościele garnizonowym posługę liturgiczną mogą sprawować żołnierze.


  IV. Zasady kierowania wniosku o asystę honorową na uroczystość pogrzebową.

  W przypadku uroczystości pogrzebowej Organizator zobowiązany jest do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej dołączyć: - życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby.
  Wniosek należy dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem celem zweryfikowania przedstawionej opinii z przedstawicielami środowisk kombatanckich oraz właściwymi organami rządowymi i samorządowymi.


Aktualności

 • 2019-11-29
  Artylerzyści świętowali w Toruniu

  29 listopada br. na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
  Czytaj więcej na tej stronie.
  Galerię można znaleźć na tej stronie.

  2019-11-27
  Pożegnanie z mundurem.

  W środę, 27 listopada w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyło się uroczyste pożegnanie kpt. Katarzyny Chrzanowskiej. kończącej służbę wojskową.
  Czytaj więcej na tej stronie.
  Galerię można znaleźć na tej stronie.

 • bootstrap business template
  Odwiedziło nas:
  6212 osób

Szukaj nas:

DOWÓDCA GARNIZONU
87-100 TORUŃ
ul. Sobieskiego 36
Telefon:   + 48 261 432 100
Telefon:   + 48 261 432 105
Email: d.adamczyk@csaiu.torun.pl
Email: r.zielinski@csaiu.torun.pl
Link: www.csaiu.torun.pl

Portale społecznościowe