CSAiU na FB
W 2020 roku Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wstrzymuje wydawanie zezwoleń na wstęp na teren Ośrodka Szkolenia (poligonu) CSAiU osobom (podmiotom) chcącym wykonywać czynności niezwiązane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, czyli m.in. zbieranie runa leśnego, łowienie ryb, uprawianie sportu, turystyki, poruszanie się pojazdami silnikowymi.
Udostępnienie terenów leśnych niezabudowanych infrastrukturą wojskową pozostających w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe położonych na terenie poligonu osobom (podmiotom) realizującym cele niezwiązane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, może nastąpić w wyniku zawarcia przez właściwą jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych umowy cywilnoprawnej o udostępnienie nieruchomości pozostających w zarządzie PGL Lasy Państwowe, po uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej, tj. zgodnie z §12 Porozumienia Ministra Obrony Narodowej i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie warunków użytkowania lasów na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa z dnia 25 września 2019 roku.

 

Przebywanie na terenie Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (poligon) w trakcie strzelań i ćwiczeń wojskowych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia te, występują również, gdy wojsko nie prowadzi szkolenia na poligonie.
Zawsze istnieje możliwość natknięcia się na niewybuchy lub inne przedmioty niebezpieczne, których dotykanie może doprowadzić do śmierci bądź trwałego kalectwa, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.
Cała powierzchnia poligonu używana jest przez wojsko do szkolenia w terenie i tym samym nie ma na nim obszarów, na których nie prowadzi się ćwiczeń wojskowych polegających nie tylko na strzelaniu amunicją bojową, ale również na prowadzeniu zajęć taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki i przemieszczaniu wojsk. Duża część szkolenia w terenie prowadzona jest zgodnie z zasadą: „Niewidoczni, ale obecni”. Teren poligonu użytkowany jest też przez inne podmioty do celów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa bardzo często w soboty i niedziele. Pobyt osób postronnych zakłóca przebieg szkolenia wojskowego i sprowadza na nie zagrożenie utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie w mieniu już po przekroczeniu granic poligonu oznaczonych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.
Mając na uwadze bezpieczeństwo, na terenie poligonu CSAiU obowiązuje zakaz wstępu osobom nieupoważnionym, a tym samym zakaz zbierania runa leśnego, łowienia ryb, uprawiania sportu i poruszaniu się pojazdami silnikowymi.
Przez teren poligonu przebiega droga publiczna będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 250 i jest dostępna do ruchu w czasie, gdy nie ma strzelań na poligonie. Na całym odcinku tej drogi przebiegającym przez teren poligonu obowiązuje zakaz zatrzymywania się wprowadzony i oznakowany znakami zakazu, B-36 z tabliczkami T-25a dotyczącymi jezdni i pobocza drogi.
Na terenie poligonu nie ma innych dróg publicznych, szlaków turystycznych ani dróg leśnych dopuszczonych do ruchu publicznego. Zakaz wstępu na poligon jest zakazem stałym obowiązującym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, również, gdy nie ma strzelań na poligonie.
Osoby łamiące zakaz wstępu na poligon będą podlegały karze grzywny zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.).
Informacja o czasowym wyłączeniu z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 250 znajduje się na stronie internetowej CSAiU (csaiu.torun.pl) oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zdw-bydgoszcz.pl).


DROGA 250

Terminy czasowego wyłączenia drogi wojewódzkiej nr 250 (Służewska) z ruchu w miesiącu marcu 2020 r. z powodu strzelań amunicją bojową i ćwiczeń z użyciem środków pozoracji pola walki.
Licznik odwiedzin:

87687

LP.

DATA

GODZINA

UWAGI

OD

DO

1.           

03-03-2020

07:00

20:00

Wyłączenia drogi wojewódzkiej

nr 250 (Służewska)

z ruchu z powodu

strzelań  artyleryjskich

i strzelań śmigłowców bojowych

 

2.           

04-03-2020

07:00

15:00

3.           

05-03-2020

07:00

20:00

4.           

06-03-2020

07:00

20:00

5.           

07-03-2020

07:00

15:00

6.           

08-03-2020

07:00

15:00

7.           

10-03-2020

07:00

15:00

8.           

11-03-2020

07:00

15:00

19:00

23:59

9.           

12-03-2020

00:00

03:00

07:00

20:00

10.        

13-03-2020

07:00

15:00

11.        

17-03-2020

07:00

20:00

12.        

18-03-2020

07:00

20:00

13.        

19-03-2020

07:00

18:00

14.        

20-03-2020

07:00

12:00

15.        

21-03-2020

07:00

15:00

16.        

23-03-2020

08:00

14:00

17.        

24-03-2020

07:00

18:00

18.        

25-03-2020

07:00

18:00

19.        

26-03-2020

07:00

15:00

20.        

27-03-2020

07:00

15:00

21.        

30-03-2020

09:00

14:00

22.        

31-03-2020

08:00

15:00

 
 
 
MON SGWP Dowództwo Generalne RSZ Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne Dowództwo Operacyjne SZ RP Inspektorat Wsparcia SZ Żandarmeria Wojskowa
© BW & JK CSAiU 2006 - 2022 All Rights Reserved