Historia facebook

ZAKŁAD INFORMATYKI

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Nr 05/Szkol. z dnia 06.01.1968 roku powołano Ośrodek Obliczeniowy przy WSOWRiA im. gen. J. Bema. Od chwili powstania pełnił trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz usługową.
Struktura organizacyjna i jej skład były zmienne i wahały się od 5-10 pracowników różnych specjalności, zarówno wojskowych i nowo powstałego korpusu informatyki, jak i pracowników cywilnych.

Od 3.12.88 r. Ośrodek Obliczeniowy przemianowano na Zakład Informatyki.
Za datę powstania ośrodka obliczeniowego przyjmuje się dzień 13 listopada 1967 r., kiedy to kierownikiem tego ośrodka został ppłk dypl. Klemens Stachowiak.
Etat Ośrodka ustanowiło zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 5 z 6 stycznia 1968 r. Pierwszymi oficerami ośrodka byli: mjr Henryk Bober, mjr Zdzisław Batożyński, mjr Janusz Hunsia i ppor. Andrzej Klajbor.
Problem powstania tego ośrodka rozważany był już wcześniej, o czym świadczy fakt, że w dniu 23 lutego 1967 r. skierowano mjr H. Bobera i mjr Z. Batożyńskiego na pokaz ośrodka obliczeniowego w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii.


POCZĄTKI

W 1968 r. szkoła otrzymała komputer II generacji — ODRA 1003, używany dotychczas w ASG. W ten sposób ośrodek rozpoczął swoją działalność. Zadania stojące przed ośrodkiem kierownik sprecyzował następująco:

 • zapoznać oficerów z możliwościami i przykładowymi zastosowaniami do procesu automatyzacji dowodzenia;
 • być bazą naukową opracowań dla kadry naszej uczelni i pobliskich jednostek wojskowych;
 • zapoznać podchorążych z problemami budowy, programowania i wykorzystania EMC w wojsku i w gospodarce narodowej;
 • służyć obliczeniami we wszystkich procesach dydaktycznych i administracyjnych;
 • służyć jako stacjonarny węzeł w ogólnokrajowym systemie zautomatyzowanego dowodzenia.

W praktyce ośrodek obliczeniowy zajmował się zapoznawaniem kadry oficerskiej szkoły i podchorążych z zasadami budowy komputera oraz jego wykorzystaniem. W tym celu cykle przedmiotowe i komórki organizacyjne wyznaczyły po jednym oficerze do współpracy z ośrodkiem. Oficerowie ci mieli uczyć się programowania i współdziałać z programistami ośrodka, aby wypracować programy dla potrzeb dydaktycznych i statystycznych.

Pod koniec 1974 r. odszedł pierwszy kierownik ośrodka płk Stachowiak, a jego obowiązki pełnił przez około pół roku płk mgr Jan Kowalski. Od 27 marca 1975 r. kierownikiem został płk dypl. Stanisław Kopacz.
W latach siedemdziesiątych w ośrodku pracowali: kpt. dr inż. Tadeusz Pawłowski, mjr mgr inż. Tadeusz Kreft i kpt. mgr inż. Wojciech Kalisiewicz.
Najstarszym pracownikiem ośrodka był ppł mgr inż. Andrzej Klajbor. Później przybył mjr mgr Piotr Falkiewicz.
Maszynę cyfrową ODRA 1003 zastąpiono zestawem „RODAN" i następnie ODRA 1325. Od 1984 r. zaczęto wykorzystywać mikrokomputery typu ZX-SPECTRUM-PLUS, AMSTRAD 6128. Zbudowano też pracownie mikrokomputerowe na 15 stanowisk dla uczniów i jednego nauczyciela. Otwarcia tej pracowni dokonał Dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Włodzimierz Kwaczeniuk.


ZADANIA

Ośrodek obliczeniowy w czasie swojego istnienia spełniał trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, usługową oraz naukowo-badawczą.

W zakresie usługowym ośrodek obliczeniowy realizował następujące zadania:

 1. Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego w podstawowych przedmiotach wykładanych w szkole, głównie przez wspólne opracowywanie programów z zainteresowanymi wykładowcami i zabezpieczenie funkcjonowania komputera w trakcie zajęć;
 2. Projektowanie systemów informatycznych, np. "Mały Abonencki System Informatyki Dydaktycznej" (MASID), opracowany przez kpt. mgr inż. Tadeusza Pawłowskiego i mjr mgr inż. Andrzeja Klajbora. System ten otrzymał III nagrodę ministra obrony narodowej i został skierowany do wdrożenia we wszystkich WSO;
 3. Wspomaganie w opracowywaniu programów dotyczących zarządzania uczelnią oraz wykorzystania komputera do systematycznego zarządząnia uczelnią. Oto przykładowe programy: EPPS - ewidencja personalna i postępów słuchaczy WSOWRiA, ŚREDNIA - gospodarka finansowa szkoły, CHOZAW - planowanie i ewidencja badań lekarskich, EWRO - wspomaganie działalności katedry broni rakietowej i artylerii;
 4. Wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej do prowadzenia prac naukowo-badawczych i kwalifikacyjnych kadry szkoły.

Realizacja tych zadań stała się podstawą do zmiany nazwy z ośrodka na Zakład Informatyki. W rezultacie działalności oficerów ośrodka obliczeniowego, kadry szkoły i podchorążych powstała dość znaczna biblioteka programów wspomagania procesu kształcenia. Pierwszy dział tej biblioteki obejmuje programy dotyczące przygotowania się wykładowcy do zajęć i ich przeprowadzenia.

Do tej grupy należą programy dotyczące określania nastaw do ognia skutecznego, obliczania danych kontrolnych do strzelania, tworzenia zgrupowań artylerii. Do nauczania geodezji znajdują się programy TOPO l, 2, 3 oraz AZYMUT. Do matematyki znajdują się programy do rozwiązywania układu równań liczbowych, wartości całki, algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego, statystyki matematycznej itp. Drugi dział to symulacja zjawisk i procesów związanych z działalnością wojsk rakietowych i artylerii. Do grupy tej należą: symulacyjny program obliczania nastaw do strzelania z haubicy 122 mm, symulacyjne strzelanie na wprost do celów stałych i ruchomych, identyfikacja toru lotu pocisku w próżni i w warunkach naturalnych oraz zjawiska rozrzutu. Trzeci dział obejmuje programy ułatwiające przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń. Do grupy tej należą: SAKO - egzamin testowy z taktyki ogólnej, TEST l, 2 dotyczą wypracowania decyzji baterii artylerii w natarciu i kompanii piechoty w obronie, ZADANIA - zadania sprawdzające z topografii, OPTY - zbiór zadań z optyki. Do czwartego działu wchodzą programy wzbogacające samokształcenie, są to: POWRÓT - budowa i działanie oporopowrotnika, KOMORA - wydłużenie komory nabojowej działa, MIARY - tysięczna artyleryjska i wzory rozwarcia, REZO - zjawiska w obwodach rezonansowych, WSGP - przeliczanie współrzędnych geodezyjnych na prostokątne, ZWYKŁE - metody rozwiązywania zwykłego zadania geodezyjnego.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowo-badawcza ośrodka obliczeniowego w początkowym okresie była poświęcona opracowaniu algortymów do zadań dotyczących strzelania artylerii naziemnej i przyszłego systemu informacyjnego UPA - RODAN. Prace te wykonywał zespół w składzie: płk dr Klemens Stachowiak, ppłk mgr Dionizy Bober, ppłk inż. Zdzisław Bato-żyński i mjr inż. Jan Hunsza.

Następną większą pracą badawczą było wykonanie w latach 1978-1983 Małego Abonenckiego Systemu Informatyki Dydaktycznej w trzech wersjach MASID I, II i III. Przedłużeniem tej pracy było opracowanie na systemie mikrokomputerowym pracy badawczej na temat „Informatyzacja nauczania - zastosowanie techniki informatycznej w procesie dydaktycznym i zarządzania uczelnia”. Pracę tę wykonywał zespół pod kierunkiem płk. dr. Ryszarda Sobczaka. Wykonano system informatyczny BIBL dotyczący funkcjonowania biblioteki naukowej.

Na przestrzeni dwudziestolecia kadra Zakładu Informatyki może się poszczycić wieloma osiągnięciami. W 1981 r. ośrodek nasz zajął l miejsce w konkursie organizowanym przez Sztab Generalny WP na najlepszy ośrodek obliczeniowy WSO. Oficerowie ośrodka uczestniczyli w opracowaniu 55 programów dydaktycznych i 21 programów użytkowych. Uzyskano 2 miejsce (pierwszego nie przyznano) w konkursie MON za najlepsze rozwiązanie programów dydaktycznych na mikrokomputery. Za zasługi w dziedzinie rozwoju informatyki wojskowej z okazji 25-lecia informatyki szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Józef Użycki uhonorował płk. dypl. Stanisława Kopacza medalem pamiątkowym.


Informacje

Początki informatyki wojskowej w Toruniu...

Projekty

Projekty

Aktualne projekty ZI CSAiU,


ZESPÓŁ INFORMATYKI

ZI

Aktualności

 • bootstrap business template
  Nowa strona ZI
  Uruchomiliśmy nową wersję strony www ZI...
  14 marzec 2016
 • bootstrap business template
  Struktura
  Wkrótce ZI zmieni swoją strukturę organizacyjną...
  28 luty 2016
 • bootstrap business template
  Odwiedziło nas:
  3252 osób

Szukaj nas:

CSAiU
87-100 TORUŃ
ul. Sobieskiego 36
Telefon:   + 48 261 432 246
Telefon:   + 48 261 432 266
Email: zi@csaiu.torun.pl
Link: www.csaiu.torun.pl

Portale społecznościowe
 

© BW CSAiU 2006-2022 All Rights Reserved